Vertretung Thailand

Vertretung Thailand


Hauptsitz

PALAWATR Co., LTD
76 Moo 11 Buddhamonthon 5 Rd, Raiking
Nakhonpathom 73210
Telefon: 02-019-9100 (155)
Fax:       02-019-9110

Hadyai Office

PALAWATR Co., LTD
37 Chotivittayakul 3 Rd., Khohong
Hadyai, Songkhla 30110
Telefon: 074-429-445
Fax:       074-465-507

marketing(at)palawatr.co.th
www.palawatr.co.th